نظرات طراحان و برنامه نویسان

یکی از راهکار های توسعه و رفع ایرادات هر سازمان و سرویسی توجه به نظرات مشتریان است

نظرات مشتریان و کاربران

یکی از راهکار های توسعه و رفع ایرادات هر سازمان و سرویسی توجه به نظرات مشتریان است